બાપુનગર વિધાનસભા ૪૯ ના ભાજપના ઉમેદવાર દિનેશસિંહ કુશવાહ દ્વારા ક્લેકટર કચેરી ખાતે નામાંકન પત્ર ભરવામાં આવ્યું

Bapunagar Legislative Assembly BJP Candidate Dinesh Singh Kushwaha Filled Nomination Form at Collectors Office

Bapunagar Legislative Assembly BJP Candidate Dinesh Singh Kushwaha Filled Nomination Form at Collector's Office

બાપુનગર વિધાનસભા ૪૯ ના ભાજપના ઉમેદવાર દિનેશસિંહ કુશવાહ દ્વારા ક્લેકટર કચેરી ખાતે નામાંકન પત્ર ભરવામાં આવ્યું

બાપુનગર વિધાનસભા ૪૯ ના ભાજપના ઉમેદવાર દિનેશસિંહ કુશવાહ દ્વારા સમર્થકોની ખૂબ જ મોટી સંખ્યાની
પ્રચંડ રેલી કરવાંમાં આવી હતી. રેલીની શરૂઆત ત્રિલોકનાથ મહાદેવ મંદિર ના દર્શન કરી બાપુનગર વિધાનસભા વિસ્તારોમા ભ્રમણ કરી ડો.આંબેડકર હોલ સર્કલ પર સમાપન કરવાંમાં આવી હતી.

Bapunagar Legislative Assembly BJP Candidate Dinesh Singh Kushwaha Filled Nomination Form at Collector’s Office
#Bapunagar Legislative Assembly BJP Candidate Dinesh Singh Kushwaha Filled Nomination Form at Collector’s Office
Exit mobile version